Gå till innehåll

Vatten och Avlopp

Sedan 2009 försörjs tätorten i Boxholm samt Va-anslutna kunder i Strålsnäs med dricksvatten från Tranås Vattenverk. Vattentäkten är en så kallad konstgjord infiltrationsanläggning, där sjön Sommens vatten filtreras igenom bottensediment och marklager. Vattnets innehåll av järn och mangan samt humus tas bort genom oxidation och filtrering i grusformationen.

I Malexander finns en grundvattentäkt som förser invånarna där med dricksvatten. 

För skötsel och underhåll av den allmänna Va-anläggningen ansvarar AB Boxholmsteknik. I den allmänna Va-anläggningen ingår ledningsnät, pumpstationer, vattenverk, reservoarer och avloppsreningsverk.