Gå till innehåll

Ledningsnät

AB Boxholmsteknik är ägare och ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av ledningar inom det kommunala ledningssystemet.

Ledningsnätet består av ca 6 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten och ca 14 mil avloppsledningar som transporterar bort spillvatten till avloppsreningsverken samt dagvattenledningar för regn och smältvatten.