Gå till innehåll

Prisjustering från årsskiftet 2024 för VA- och renhållningstjänster

Både renhållnings- och VA-tjänsterna är taxefinansierade och verksamheterna bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de varken ska gå med plus- eller minusresultat. Taxan/avgiften ska återspegla vad verksamheten faktisk kostar.

För att bibehålla service, underhåll och kvalitet på anläggningar och det arbete vi utför behöver taxan justeras för 2024. För ett villahushåll motsvarar justeringen av taxorna i genomsnitt en höjning med cirka 29 kronor per månad för avfall- och renhållningstjänster och 176 kr per månad för vatten- och avloppstjänster (beräknat på en årsförbrukning av 150 m 3 ).

Höjningen av VA-taxan beror på ökande kostnader för inköp av dricksvatten (kostnaden har dubblerats), rening av avloppsvatten, ökade drift- och underhållskostnader samt räntekostnader. Dessvärre sammanfaller den rejäla kostnadsökning för inköp av dricksvatten med Tranås kommun med de generella kostnadsökningar vilket gör att ökningen blir så pass omfattande.

Höjningen av renhållningstaxan består till största delen av kostnadsökningar i drift samt utökat ansvar för 2024. För de kunder med förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (dvs. färre hämtningar per år) kommer avgiften inte reduceras i samma omfattning som tidigare pga. ökning av fasta kostnader.